INSCRICIÓNInicio

BOLETÍN DE INSCRICIÓN Ó CLUBE

 

 

SOLICITA formar parte como socio/a do Clube Cultural Valle Inclán, conforme aos seus estatutos

En Lugo a 28/01/2022

Sr. director do Banco/Caixa


Rógolle que ata nova orde aboen os recibos que presente o Clube Cultural Valle Inclán con cargo a miña conta/libreta n°

/ / /
(Código completo)


(Nome completo)

* Vostede debe entregar nas oficinas do clube dúas fotografías tamaño carnet.
Tarifa: 12 € / trimestre

Aos efectos previstos na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos personais proporcionados incorporaranse (ou actualizaranse) aos ficheiros do CLUBE CULTURAL VALLE INCLÁN. A finalidade do tratamento dos datos será a de xestionar os datos dos usuarios que accedan ao formulario de contacto da páxina web da entidade. Os datos persoais solicitados neste documento son de carácter obrigatorio, polo que a súa non cumprimentación supón a imposibilidade da súa inclusión nos ficheiros antes descritos e de cumprir coa finalidade definida no parágrafo anterior. Vde. ten dereito ao acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos previstos na Lei, que poderá exercitar mediante escrito dirixido ao responsable dos mesmos na dirección anteriormente indicada.